คุณณพงศ์ธวัช  โพธิกิจ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

รับผิดชอบงานกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรทางการเงิน มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคการเงินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพของบริการทางการเงิน