ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนด้านแนวคิดเชิงตรรกะ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และต่อยอดองค์ความรู้ที่จะช่วยในการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ด้านแนวคิดเชิงตรรกะและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ  พร้อมทั้งสามารถเลือกเครื่องมือจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
  4. สร้างเครือข่ายระหว่างครู/อาจารย์ในสาขาวิชานี้ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันได้

หลักสูตรนี้มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร

กําหนดการ

วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566

-  เปิดรับสมัคร

17 พฤศจิกายน 2566

-  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมประชุมฯ

22-24 พฤศจิกายน 2566

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Computational Thinking Workshop"

หมายเหตุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีอาหารเที่ยง เครื่องดื่มและขนมเบรคฟรี 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักเอง (ถ้ามี)

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)
ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)
โทร. 084-1562991
Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย

วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Computational Thinking Workshop สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จ. ตาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก),  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (สพป. ตาก เขต1) และเทศบาลเมืองตาก มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 16 คน จาก 11 โรงเรียนและ 1 หน่วยงาน

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่เนื้อหาอย่างเข้มข้น

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ (Computational Thinking) เป็นการเพิ่มเครื่องมือให้ครู อาจารย์ในการเรียนการสอนวิชาวิทยการคํานวณและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจบนแนวทางของ “วิทยาการคอมพิวเตอร์” ซึ่งจะส่งต่อไปยังนักเรียน เป็นพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมให้มีความชํานาญยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับที่อื่น มีศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการนำไปประกอบวิชาชีพต่อไป