มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (The Thai Network Information Center Foundation: THNICF) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของไทย ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลโดเมน “.TH” และเป็นผู้นำในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กิจกรรมหลักส่วนหนึ่งได้แก่การสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เพื่อลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่จำเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

              ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา THNICF ได้ดำเนินโครงการที่เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มช่างเทคนิคประจำหมู่บ้านซึ่งทำหน้าที่ดูระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชน กลุ่มวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

แผนงานปี 2564

ค่ายแบ่งปั๋น

เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ให้มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์และบริการทางด้านไอที ซึ่งจะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่น่าสนใจในจังหวัดตากหรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการลดการอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ

เพื่อสร้างความสนใจด้านการคิดเชิงตรรกะ โดยการพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม และสร้างความสนใจในการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมให้กับเยาวชน

หลักสูตรนักพัฒนาซอฟท์แวร์

เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และพัฒนาแพลตฟอร์มสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และพัฒนาแพลตฟอร์มสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ

ทักษะด้านเน็ตเวิร์คเบื้องต้น

 เพื่อพัฒนาช่างเทคนิคสำหรับเครือข่ายชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นในธุรกิจ ISP ชุมชนขนาดเล็ก

Facilities

กิจกรรมค่ายแบ่งปั๋น

Activities

Online Training: การพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ UA ด้วย Java

Online Training: การพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ UA ด้วย Java

ลงทะเบียนเข้าอบรบได้ที่ register.academy.thnic.or.th วั […]

หลักสูตร Computational Thinking

หลักสูตร Computational Thinking

  การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking […]

Universal Acceptance (UA) for Developers (Online Workshop)

Universal Acceptance (UA) for Developers (Online Workshop)

ลงทะเบียนร่วมอบรมได้ที่  https://docs.google.com/forms/ […]

ค่ายแบ่งปั๋น

ค่ายแบ่งปั๋น

ค่ายแบ่งปั๋น มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหว […]

Setting up an Email Server with EAI Support (Workshop)

Setting up an Email Server with EAI Support (Workshop)

ลงทะเบียนร่วมอบรมได้ที่  https://docs.google.com/forms/ […]

ค่าย THNG

ค่าย THNG

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group หรือ T […]

Developer Grants

ทุนนักพัฒนาซอฟท์แวร์

ทุนนักพัฒนาซอฟท์แวร์

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์ไทย ได้มีโอกาสท […]

พาร์ทเนอร์

พาร์ทเนอร์นานาชาติ

ผู้สนับสนุนปี 2564

Platinum

Titanium

Gold

Silver