มาดูกันว่า THNIC Academy เราจัดการขยะอย่างไร ?

THNIC Academy ได้ปลูกฝังน้อง ๆ เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมอบรม และกิจกรรมอื่น ๆ ด้านการจัดการขยะในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักปฏิบัติง่าย ๆ 1A3R ประกอบด้วย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้ภาชนะสำหรับใส่อาหารที่เป็นวัสดุธรรมชาติ นั่นคือ จานกาบหมาก จานกระดาษ ใช้ใบตองห่ออาหาร และมีการใช้จานกระเบื้องที่สามารถล้างแล้วใช้ซ้ำได้ โดยไม่มีการใช้ภาชนะโฟม กล่องพลาสติกหรือช้อนส้อมพลาสติก รวมถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น แยกเศษอาหารเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก แยกขวดพลาสติก แยกและล้างถุงพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปรีไซเคิลต่อไป แยกขยะเป็นหมวดหมู่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนำแนวคิด Zero Waste มาใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยลดปัญหาขยะ จนนำไปสู่การลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย