ทุนนักพัฒนาซอฟท์แวร์

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์ไทย ได้มีโอกาสที่จะพัฒนางานที่สร้างผลกระทบกับสังคมวงกว้าง โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนสร้างเป็นแพลตฟอร์มหรือซอฟท์แวร์สำเร็จรูป เพื่อให้มีการใช้งานที่ตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป รายละเอียดการให้ทุนจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ต่อไป