THNIC Academy จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Computational Thinking Workshop สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

Continue ReadingTHNIC Academy จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Computational Thinking Workshop สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

THNIC Academy จัดกิจกรรมเชื่อมวัยด้วยไอที พร้อมบันทึกประวัติพื้นที่
ริมน้ำปิง เมืองตาก

Continue ReadingTHNIC Academy จัดกิจกรรมเชื่อมวัยด้วยไอที พร้อมบันทึกประวัติพื้นที่
ริมน้ำปิง เมืองตาก

THNIC Academy จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th” ผ่านครูผู้นำ

Continue ReadingTHNIC Academy จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th” ผ่านครูผู้นำ