หลักสูตรนักพัฒนาซอฟท์แวร์

หลักสูตรเพื่อการพัฒนา Developer ซึ่งจัดการสอนในลักษณะของ Problem-based เน้นการใช้ทักษะการใช้เครื่องมือทางการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือสำเร็จรูป ที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะอย่างได้