THNIC Academy จัดอบรม Problem-Oriented Programming ม.ปลาย

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Problem-Oriented Programming สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สามหรือระดับสูง จากหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 หลักสูตร เนื้อหาจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน การอบรมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งสัปดาห์แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรม โดยเริ่มจากเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) การเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข เป็นต้น ตลอดการอบรมทั้งสามวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบ Quiz เพื่อฝึการเลือกใช้ Data Structure ในแบบต่าง ๆ กัน และฝึกการวางลำดับกระบวนการคิดเผื่อแก้ปัญหาในลักษณะต่าง ๆ   นับว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรมให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมที่จะนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน และเป็นทักษะติดต่อในการเรียนต่อไป

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566

การอบรมสัปดาห์ที่ 2 น้อง ๆ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Recursive Function เพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในวันสุดท้ายของกิจกรรมน้อง ๆ ได้แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาอย่างเข้มข้น ซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รางวัลที่ 1 นายธีรดา ศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม 

รางวัลที่ 2 นายหัสดินทร์ เอี่ยมละมัย โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลที่ 3 นายศุภกิตติ์ แซ่ย่าง โรงเรียนผดุงปัญญา 

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy ได้สรุปเกี่ยวกับการอบรมว่าจากการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 หลักสูตร ทำให้พบว่าน้อง ๆ มีการพัฒนาทักษะและมีความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น นับว่าการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ THNIC Academy ขอขอบคุณวิทยากรซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมทั้งทีมงานทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยดีตลอดมา