คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
เข้าพบ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

28 มกราคม 2566 

 นายมนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พร้อมคณะครูเข้าพบ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อหารือแนวทางการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ณ THNIC Academy จ.ตาก