Computational Thinking and Programming Skill (ม.ต้น)

วันและเวลาอบรม

วันที่  28-29 ม.ค. 2566
วันที่ 4-5 ก.พ. 2566

วันที่ 11-12 ก.พ. 2566

อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC ACADEMY)

แผนที่ https://academy.thnic.or.th/map

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ต้น มาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Computational Thinking and Programming Skill) ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งคอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ ได้พัฒนาด้านการคิดเชิงตรรกะ เรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม และฝึกทักษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

สอนโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ
เมื่อเข้าอบรมครบทุกบทเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก THNIC Academy

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  • มีความสนใจและตั้งใจจริง
  • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
  • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)

โทร. 084-1562991

Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking and Programming Skill สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดตาก โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 เป็นการอบรมครั้งแรก โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรม เริ่มจากการปูพื้นฐานวิชาวิทยาการคำนวณ (Computattional Thinking) เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับขั้น โดยแยกย่อยปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทีละส่วน และมีกิจกรรมเกมส์ที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ พร้อมทั้งฝึกการใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะในการแก้ปัญหา รวมถึงเพิ่มความสนุกสนานและรู้สึกตื่นตัวพร้อมต่อการเรียนรู้ต่อไป

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

สัปดาห์นี้น้อง ๆ ผู้เข้าอบรมได้ใช้ทักษะที่ได้ฝึกมาในสัปดาห์ก่อนเช่น กระบวนการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับขั้น มาฝึกสร้างโปรแกรมเบื้องต้นผ่านเครื่องมือจาก code.org โดยเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้เขียนโปรแกรม แล้วฝึกฝนการสร้างเกมส์และการออกแบบแอปพลิเคชัน (Application) อย่างง่าย รวมถึงการเรียนแนวคิดเพื่อเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือการเรียนโค้ดแบบ “ถอดปลั๊ก” ในกิจกรรม Unplugged Coding นั่นเอง

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมหลักสูตร Computational Thinking & Programming Skill สำหรับน้อง ๆ ม.ต้น ซึ่งหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 3 สัปดาห์ รวม 6 วัน โดยน้อง ๆ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกมส์ต่าง ๆ เช่น เกมส์ทายตัวเลข เกมส์แบ่งหมวดหมู่สิ่งของ เกมส์ทอนเหรียญ รวมทั้งฝึกออกแบบหน้าจอด้วยการวาด Wireframe และออกแบบ UX/UI อีกด้วย จากการสัมภาษณ์น้อง ๆ ที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรนี้พบว่า หลายคนมีความรู้และสนุกกับวิชาวิทยาการคำนวณมากขึ้น ทั้งยังได้ลงมือฝึกเขียนโปรแกรมต่าง ๆ จนสามารถเห็นผลงานออกมาได้จริง และมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น สำหรับน้อง ๆ ที่มาเรียนกับทาง THNIC Academy จนจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเพิ่มในแฟ้มสะสมงานของน้องต่อไป