เกี่ยวกับ THNIC Academy

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย มีวัตถุประสงค์หนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลากรทางด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศ อันจะเป็นกําลังที่จะ ร่วมกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รวมถึงนําเทคโนโลยีมาช่วยลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล เพิ่มการ เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

ปี 2553 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่าน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยงบประมาณปีละ 2,000,000 บาท สนับสนุนครอบคลุมทุนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี) และทุน พัฒนานักวิจัย (รุ่นกลาง) ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิจัยที่ทํางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส่งข้อเสนอผ่าน สกว. มาจํานวนน้อย โดยใน 10 ปีที่ผ่านมามีผู้รับทุนของมูลนิธิฯ ไปเพียง 11 ทุน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 5,487,440 บาท ประกอบกับในปี 2562 นี้ ทาง สกว. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและพันธกิจขององค์กร ซึ่งทําให้เกิดการ ยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยในแบบเดิม

ปี 2562 มูลนิธิฯ ได้ดําเนินการจัด ค่ายแบ่งปั๋น ขึ้น ณ​ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจขนาดเล็ก ให้สามารถสร้างธุรกิจ รับงานในพื้นที่ ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองใหญ่ โดยเป็นการฝึกอบรมการทําเว็บไซต์ให้กับเยาวชน ใช้เวลา 3 วัน และให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาเว็บไซต์สําหรับโครงการ วารสาร .ไทย ของมูลนิธิฯ ต่อเนื่องจากการอบรม ซึ่งพบว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และน่าจะได้รับการปรับรูปแบบให้รองรับผู้เข้าอบรมได้มากขึ้น เช่น เพิ่มจํานวน ครั้งในการจัดเป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประไทยได้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเป็นการรวบรวมโครงการในลักษณะพัฒนาทุนมนุษย์ของมูลนิธิฯ เข้าไว้ในที่เดียวกัน จึงจัดตั้งเป็น “THNIC Academy” เพื่อเป็นโครงสร้างหลักในการบริหารโครงการพัฒนาทุนมนุษย์โครงการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการจัดตั้งศูนย์ที่มีหลักแหล่งในพื้นที่ที่มูลนิธิฯดําเนินโครงการส่วนใหญ่อยู่ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายในโครงการย่อยอื่น ๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. ให้ผู้เข้ามาศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ เช่น โค้ช ได้ง่ายขึ้น
  2. สามารถติดตามและร่วมพัฒนาโครงการต่อเนื่องต่าง ๆให้กับผู้เข้าอบรม
  3. เป็นแหล่งแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้เข้ามาใช้งาน Academy ด้วยกันเอง
  4. เป็นสถานที่จัดอบรมความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน
  5. เป็นศูนย์บริหารโครงการพัฒนาทุนมนุษย์อื่น ๆ ของมูลนิธิฯ