หลักสูตร Network Training

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของช่างเทคนิคให้สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านการติดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตรายย่อย เพื่อร่วมกันดูแลเครือข่ายชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นในธุรกิจ ISP ชุมชนขนาดเล็ก โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหัวข้อดังต่อไปนี้:

  • โครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
  • การทำงานของระบบ Network ขั้นพื้นฐาน
  • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
  • ISP ชุมชน
  • Internet of Things (IoT)
  • การทำงานของระบบ Network ขั้นสูง