หลักสูตร Data Analytics

หลักสูตรด้าน Data Analytics เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ตนมี เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และสามารถปรับรูปแบบการทำงานหรือการให้บริการ ให้สอดคล้องกับข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้