หลักสูตร Computational Thinking

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนใจด้านการคิดเชิงตรรกะ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้าน Algorithm และความสนใจในการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมให้กับเยาวชน โดยจัดให้มีการอบรมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณเดือน ซึ่งหลักสูตรจะเน้นการเสริมทักษะในกระบวนการคิดอย่างเป็นตรรกะ และอย่างความเชี่ยวชาญในการการเขียน Algorithm เพิ่มเติมจากบทเรียนในห้องเรียน

การอบรมครั้งที่ 1 : วันที่ 4 ธันวาคม 2564

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking น้อง ๆ ที่เข้าอบรมได้ทำความรู้จักเครื่องมือในการเรียน ชื่อ AppLab, ทดลองออกแบบหน้าจอ และปรับแต่งค่าต่างๆ มีกิจกรรมแข่งกันใช้เครื่องมือทำตามโจทย์
สอนโดยทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

การอบรมครั้งที่ 2 : วันที่ 11 ธันวาคม 2564

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking สัปดาห์ที่ 2 วันนี้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่านโปรแกรม AppLab จาก code.org โดยฝึกการให้ค่าตัวแปร การเรียกและแสดงผลตัวแปร การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การแสดงรูป เล่นเสียง แสดงข้อความ ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ สอนโดย ผศ.ดร.กอบเกียรติ สระอุบล จาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมครั้งที่ 3 : 18 ธันวาคม 2564

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking สัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมพิเศษ ติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสนใจการเขียนโปรแกรม สัปดาห์นี้เน้นสอนการเขียนโปรแกรมแบบเข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และเห็นประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม และน้อง ๆ คิดว่าจะสามารถนำการเขียนโปรแกรมนี้ไปใช้อำนวยความสะดวกกับกิจกรรมที่น้องสนใจอยู่ได้

การอบรมครั้งที่ 4 : 13 กุมภาพันธ์ 2565

 การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking สัปดาห์นี้ น้อง ๆ ได้เพิ่มพูนทักษะการเรียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ AppLab จาก code.org ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่าน เช่น การกำหนดตัวแปร การเขียนโปรมแกรมแบบมีเงื่อนไข การเพิ่มคำสั่งการทำงานซ้ำ การแสดงรูปภาพ สี และการจัดระเบียบการแสดงผลตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ สอนโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมครั้งที่ 5 : 20 กุมภาพันธ์ 2565

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking สัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมพิเศษ ติวเข้มแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความสนใจการเขียนโปรแกรม ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Algorithm หรือขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น สอนโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โดยเนื้อหาการอบรม มีดังนี้

การฝึกคาดเดาค่าตัวเลข Linear Search, Binary Search

การหาคำตอบที่สามารถและไม่สามารถคาดการณ์ด้วยเวลาหรือระบุเวลาอย่างแน่ชัด

การหาคำตอบที่พอเป็นไปได้ หรือ“Good Enough”เพื่อจะให้ได้คำตอบที่เป็น “The Best Solution”

การอบรมครั้งที่ 6 : 27 กุมภาพันธ์ 2565

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking น้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ง่ายต่อการทำความเข้าใจอย่างไร และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ และการเลือกวิธีแสดงข้อมูลให้เหมาะสมกับสถาณการณ์เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งรู้จักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI: Artificial Intelligence & Machine Learning เบื้องต้นอีกด้วย
วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ดร. วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า, ดร.สุนันท์ ธาติ และคณะ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และในการปิดการอบรม ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาสปิดการอบรมแก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมทุกคน