หลักสูตร Computational Thinking

 

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนใจด้านการคิดเชิงตรรกะ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้าน Algorithm และความสนใจในการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมให้กับเยาวชน โดยจัดให้มีการอบรมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรจะเน้นการเสริมทักษณะในกระบวนการคิดอย่างเป็นตรรกะ และอย่างความเชี่ยวชาญในการการเขียน Algorithmเพิ่มเติมจากบทเรียนในห้องเรียน กำหนดการเปิดหลักสูตรและรายละเอียดจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564