• ใส่ past activities ของแต่ละกิจกรรม อาจจะต้องทำเป็น grid (ก้อน ๆ)